Inteligentny-Projekt.pl

Biznes i Budownictwo

Akcje
Finanse

Akcje, czyli narzędzie do pomnażania kapitału

W obrocie giełdowym funkcjonuje wiele instrumentów finansowych, które pozwalają na pomnażanie kapitału, typu akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, waluty lub surowce. Jednym z najpopularniejszych są jednak akcje. Czym one są? Jakie wyróżnia się rodzaje akcji oraz jakie jest ryzyko związane z zakupem akcji?

Charakterystyka akcji

Akcje są jednym z rodzajów papierów wartościowych notowanych na giełdzie. Spółki są emitentami akcji, których nabywcy stają się współwłaścicielami majątku spółki akcyjnej. Dotyczy to spółek, których akcje dopuszczone są do obrotu, czyli można je swobodnie nabywać oraz sprzedawać. Obrót akcji ma miejsce na rynku kapitałowym i są one dostępne dla inwestorów indywidualnych. Akcje dzielą się na dwa rodzaje względem dodatkowych korzyści płynących z ich posiadania. Akcje zwykłe są udziałami w zyskach firmy, natomiast akcje uprzywilejowane pozwalają na uzyskanie dodatkowych przywilejów takich jak na przykład dodatkowa liczba głosów w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz prawie do dywidendy. Inny podział akcji dotyczy sposobu przenoszenia prawa własności. W tym wypadku wyróżnia się akcje imienne, do których prawo ma wyłącznie osoba fizyczna lub prawna, która wskazana jest w dokumencie akcji. Akcje na okaziciela dają prawo do nich osobie, która jest ich fizycznym posiadaczem, przy czym dane właściciela nie są wskazane w dokumentach. Kolejny podział dotyczy formy opłacenia akcji. Wyróżniamy tu akcje pieniężne i akcje aportowe. Akcje pieniężne kupowane są poprzez wkład pieniężny określonej kwoty. W przypadku akcji aportowych opłata uiszczania jest w formie niepieniężnej poprzez tak zwany aport, czyli wkład rzeczowy. Akcje stanowią część wartości spółki. Na podstawie wyceny akcji szacowana jest wartość całej spółki. Minimalna wartość ceny nominalnej jednej akcji nie może być niższa niż 1 grosz, a kolejne emisje akcji spółki muszą mieć zawsze ten sam nominał co wyjściowa cena akcji.

Ryzyko akcji

Inwestowanie w akcje może być skuteczna metoda na szybkie pomnażania kapitału. W przypadku wzrostów są to instrumenty, które mogą w krótkim czasie osiągnąć spektakularne zyski. Jednak w związku z dynamiką sytuacji giełdowej możliwe są równie wysokie spadki. W tej sytuacji akcje należą do instrumentów finansowych obarczonych dużym ryzykiem inwestycyjnym. Wybierając tę formę inwestycji, warto zdywersyfikować portfel instrumentów finansowych. Istnieją fundusze inwestycyjne, które w swoim składzie zawierają wyłącznie akcje jednak dywersyfikacja portfela, w tym wypadku polega na wyborze różnych akcji, które mogą mieć odmienną koniunkturą, zatem do pewnego stopnia zrównoważona jest ryzyko takiej inwestycji. Portfel akcji można także skomponować samodzielnie, jednak wymaga to dogłębnych analiz rynkowych oraz znajomości mechanizmów funkcjonowania giełdy. Przy wyborze strategii inwestycyjnej pomocna może się okazać wsparcie maklera nieznanego z rynkiem.

Inwestowanie w akcje może dać szybki zwrot z inwestycji, może także przynieść znaczące straty. W tym drugim przypadku mając na uwadze charakterystyczną dla giełdy dynamikę, opierając się na okresowych spadkach i wzrostach, dobrze jest przeczekać okresy spadków. Kupowanie akcji powinno się odbywać w czasach gdy notowania są na niskim poziomie, sprzedaż zaś w momentach wzrostów. Jest to mechanizm powtarzalny, zatem w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym akcje mogą się okazać kopalnią złota.

Materiał zewnętrzny